Обява

О Б Я В Я В А   Т Ъ Р Г   С     Я В Н О     Н А Д  Д А В А Н Е 

         І.За отдаване под наем, считано от 01.08.2018г. на следните обекти:

1.Помещение на І етаж,  площ 132 кв.м., с начална месечна цена 652.00 без ДДС.

  1. Бутик №2, площ 10 кв.м., с начална месечна цена 218,00,без ДДС.
  2. Бутик №3, площ 12 кв.м., с начална месечна цена 250.00 без ДДС.
  3. Бутик №5, площ 12 кв.м., с начална месечна цена 250.00 без ДДС.
  4. Бутик №6, площ 10 кв.м., с начална месечна цена 218,00, без ДДС.
  5. Бутик №7, площ 10 кв.м., с начална месечна цена 218.00 без ДДС.

 

ІІ. За отдаване под наем, считано от 01.09.2018г. на следните обекти:

1.Помещение на І етаж,  площ 257 кв.м., с начална месечна цена 652,00лв., без ДДС.

  1. Бутик №1, площ 10 кв.м., с начална месечна цена 218,00, без ДДС.
  2. Вътрешно помещение, площ 8,5 кв.м., с начална месечна цена 174,00, без ДДС.
  3. Бутик №4, площ 11,5 кв.м., с начална месечна цена 250,00, без ДДС.

 

         Тръжната документация може да се получи от счетоводството на читалището всеки работен ден. Цена  на тръжна документация с вкл. ДДС -20,00 /Двадесет лв./. Депозит за участие – 100,00 лв. Срок за подаване на офертите -12,00 часа на 18.06.2018г. Търгът ще се проведе на 19.06.2018г. от 17,00 часа в читалището.

При липса на кандидати или се яви само един кандидат за помещението, търгът ще се провежда при същите условия на 26.06.2018г. от 17,00 часа на същото място.

         Оглед –всеки работен ден от 10-16 часа.

                            Нина Копринджийска

                            Председател на  настоятелството на НЧ “Градище 1907”         

Post navigation