Покана за редовно Общо събрание

Настоятелството на НЧ „Градище 1907” град Своге на основание член 15 ал.1 и член 16 ал.2 точка 1 от Закона за народните читалища и член 19 ал.1 и член 21 ал.1 от Устава на НЧ „Градище 1907” Ви кани на редовно Общо събрание, което ще се проведе на 22 март 2023 година /сряда/ от 17,00 часа в читалището с адрес: град Своге улица „Цар Симеон” 29 при следния                                         

Дневен ред:         

  1. Представяне, обсъждане и гласуване на Отчета за дейността на Читалището за 2022 година.
  2. Отчет на Проверителната комисия на Читалището за 2022 година.
  3. Приемане на План – програма за работа на НЧ „Градище 1907” за 2023 година.
  4. Приемане на проекта за бюджет на НЧ „Градище 1907” за 2023 година.      

При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно, ако се е събрало необходимото мнозинство: не по-малко от 1/3  от редовните членове на читалището.

Регистрацията на редовните членове на НЧ „Градище 1907”  ще започне в 16, 00 часа.

Материалите за събранието по т.1 и т.3 ще бъдат на разположение на членовете на читалището  при секретаря.

Настоятелството

на НЧ „Градище 1907”

град Своге